Rāmuļu pamatskola
 

Esiet mīļi sveicināti Rāmuļu pirmsskolā!

 

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai 
uzziedētu un nestu sēklas. Neatlaidība un sīksta pacietība 
vainagos darbus un palīdzēs arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas 
rozes.
/Zenta Mauriņa/

 

Rāmuļu pamatskolas pirmsskolā darbojas divas izglītības grupas:
Jaunākā grupa ( bērnu vecums no 1,5 - 3 gadi);
• Vecākā grupa ( bērnu vecums no 3 -6 (7) gadi).
Realizējam: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu latviešu valodā.

Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu un auklīšu vadībā ikvienam audzēknim tiek dota iespēja attīstīties un veidot savu personību un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā:
Liesma Vīksna - skolotāja, metodiķe (telefona nr. 29930198);
• Marina Eglīte - skolotāja (telefona nr. 28703585);
• Beāte Vītiņa - mūzikas skolotāja;
• Vita Knāķe - sporta skolotāja;
• Līga Strazdiņa - logopēde;
• Daira Čača - skolotāja palīgs;
• Dzintra Vāpa - skolotāja palīgs;

 


Rotaļnodarbību saraksts 2018./2019. m.g.
Vecākā grupa
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.533, 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām" 1.pielikumu „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma"


Pirmdiena  OtrdienaTrešdiena Ceturtdiena Piektdiena
   Rīta rosme        
 Sociālās zinības
un ētika
      Fiziskā izglītība
        un veselība
    ( zālē/ baseinā)    
            Matemātika Latviešu valoda
(runas attīstīšana,
rakstītprasmes veidošana)
 Fiziskā izglītība un veselība
 Vizuālā māksla    Latviešu valoda (  iepazīstināšana
 ar literatūru un folkloru)
 Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Mūzika
  Mājturība un tehnoloģijas  Mūzika Dabaszinības
   Fiziskā izglītība un veselība (pastaiga)  
Jaunākā grupā
Pirmdiena OtrdienaTrešdiena Ceturtdiena Piektdiena 
 
  Rīta rosme  
 Sociālās zinības
 un ētika
 Matemātika
(sensorā attīstīšana)
 Fiziskā attīstība un
veselība (zālē)
 Latviešu valoda
(iepazīstināšana ar
 folkloru
un literatūru)
 Dabaszinības
 Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda
(runas attīstība)
 Mūzika Fiziskā attīstība
un veselība (zālē)
   Vizuālā māksla  Mūzika
 
 Fiziskā izglītība un veselība
(pastaiga)
 

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālājām vajadzībām.

Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.  


DIENAS RITMS PIRMSSKOLAS GRUPĀS
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17.septembra noteikumiem
Nr. 890 "Higiēnas prasības izglītība iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas".


 

Laiks

Dienas ritms

Saturs

7.00 – 8.40

Bērnu sagaidīšana, patstāvīgais darbs, rotaļas, sarunas ar vecākiem

 

 Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

Sadzīves iemaņu veidošana

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim

8.40 – 9.00

Rīta rosme

 

9.00 – 9.20

Brokastis

 

9.20 – 10.10

Rotaļnodarbības

 

11.00 – 12.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, ekperimenti, priekšstatu nostiprināšana, kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju veidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana.

12.00 – 12.30

 

Pusdienas

 

Sadzīves iemaņu veidošana 

 

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

Sadzīves iemaņu veidošana

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras veidošana

 

Sadzīves iemaņu veidošana

 

Veselības, sadzīves iemaņu nostiprināšana un saskarsmes kultūras veidošana

 

 

 

Gatavošanā diendusai (zobu tīrīšana, ģerbšanās). Diendusa.

 

15.00 – 15.20

Celšanās

 

15.20 – 16.00

Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem

 

16.00 – 16.30

Launags

16.30 - 19.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas ar vecākiem

 

 

 

Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu
DARBA PLĀNS 2017./2018. m. g.

1.Sekmēt izglītojamo vērtību un tikumiskās sistēmas veidošanos ( atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) un veselīga dzīvesveida izpratni, un tā pielietošanu ikdienā:
• pedagoģiskajā procesā izmantot literāros darbus tikumu izpratnes veidošanā;
• veikt pārrunas ar bērniem par ikdienas situācijām;
• vērst uzmanību uzvedības un emociju izpausmju kontrolei un vadībai;
• aktualizēt pozitīvās uzvedības, atbalstīšanas, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās normas ikdienā;
• aktualizēt darba tikumu kā vērtību;
• aktualizēt izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
2. Veicināt izglītojamo pozitīvas attieksmes veidošanu pret apkārtējo vidi un savu valsti Latviju:

 

• iesaistīties vides sakārtošanā un saglabāšanā (uzturēt kārtībā rotaļu laukumu, piedalīties talkās);
• organizēt tradicionālos tautas gadskārtu ieražu svētkus un valsts svētkus;
• izzināt savu novadu un iepazīt tuvāko apkārtni ( pastaigas, pārgājieni, ekskursijas).

3. Turpināt partnerattiecību veidošanu pirmsskolas darbiniekiem un vecākiem, kas sekmētu kopīga mērķa sasniegšanu - vispusīgu bērna izglītošanu, organizējot vecāku pēcpusdienas, sapulces, kopīgas izstādes, svētkus, sporta aktivitātes un pārrunas.

 

 

 


Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv