Rāmuļu pamatskola
 


No 2011. gada 1. septembra Rāmuļu pamatskola kopā ar Īslandi „Skolar ehf.“ (organizācija, kura apvieno piecas pirmsskolas iestādes) un Igauniju „Roomupesa“ realizē Nordplus projektu „Veidosim labāku nākotni, veicinot veselību un labklājību agrīnā vecumā” („Building a better future by promoting health and wellbeing at early age”). Projekts noslēgsies 2014. gada maijā.Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis.Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.Nordplus programmas mērķi ir:
• veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;

• sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;

• atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;

• stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/par_nordplus/Projekta laikā ir attīstīta veselības izglītība, sākot no bērnudārza līdz pamatskolai. Katrā skolā tika izvēlētas mācību metodes un veidi veselības veicināšanai, un tie tika iekļauti visos mācību priekšmetos un aktivitātēs skolā. Tādejādi tika noteikts modelis, kā veicināt skolēnu veselīgu dzīvesveidu.

Projekta mērķi:• Pilnveidot veselību un dzīves kvalitāti mūsu skolas skolēniem.• Radīt apstākļus un vidi, lai skolēni vēlētos pieņemt „veselīgus“ lēmumus.• Sekmēt skolēnu veselības veicināšanu ikdienā, iekļaujot to visos mācību priekšmetos.

Projekta galvenās grupas ir skolēni, skolotāji, darbinieki un citas ieinteresētās personas kā skolēnu ģimenes un sabiedrība.Nodrplus projekta ietvaros ir notikušas vizītes Īslandē, Igaunijā un Latvijā. Kopīgajās tikšanās reizēs tika secinātas galvenās veselības problēmas skolās un visā sabiedrībā. Tika izstrādāts projekta plāns, izvirzot galvenās prioritātes. Kopīgi ar Īslandes skolu izglītības metodiķiem tika izzinātas katras izglītības iestādes stiprās, vājās puses un iespējas veselības veicināšanā skolā un sabiedrībā.Mūsu, skolotāju, vecāku un sabiedrības rokās ir radīt vidi un atmosfēru, kas rosina bērnu izdarīt veselīgu izvēli. Ļoti svarīgi, kā nekad agrāk, ir veicināt skolēnu veselību un labklājību.Šis projekts ir skolu ieguldījums veselības veicināšanā skolās un apkārtējā sabiedrībā.

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv